DEDeutsch PLPolnisch 


ÆWICZENIA PO PORODZIE

Po porodzie, wskazane jest jak najszybsze rozpoczêcie lekkich æwiczeñ miê¶ni miednicy. Intensywno¶æ tych æwiczeñ nale¿y stopniowo zwiêkszaæ.
Zapraszam na zajêcia kobiety, które chc± odzyskaæ pe³n± sprawno¶æ i figurê po porodzie. Spotkania przeznaczone s± dla Pañ od ósmego tygodnia po³ogu. Proponowane æwiczenia obejmuj± wzmocnienie miê¶ni brzucha, krocza, miednicy, ud, po¶ladków, miê¶ni bocznych oraz krêgos³upa.