DEDeutsch PLPolnisch 

Witam


Nazywam siê Jowita Bieschke, urodzi³am siê w Gdyni. Mam lat 33, jestem zamê¿na i mam syna.
Po maturze ukoñczy³am w Bonn szko³ê w zawodzie "pomoc medyczna".
W Bonn mia³am kilkuletni± praktykê w gabinecie ginekologicznym oraz w klinice ginekologicznej na oddziale diagnostyki i leczenia prenatalnego. Pod wp³ywem tych do¶wiadczeñ zdecydowa³am siê na wybór piêknego zawodu po³o¿nej. Szko³ê po³o¿nictwa ukoñczy³am w Wuppertalu. Od tego czasu pracujê jako samodzielna po³o¿na w Kleve i okolicach. Jestem w sta³ym kontakcie z lekarzami ginekologami, wspó³pracujê z nimi i wymieniam siê do¶wiadczeniami z innymi po³o¿nymi. Zdobyt± wiedzê wykorzystujê w pracy z kobiet± oraz w opiece nad noworodkiem.


Ci±¿a jest wydarzeniem wyj±tkowym i cieszê siê, ¿e mogê Was w tym szczê¶liwym czasie wspieraæ.

Pozdrawiam Was serdecznie
Jowita Bieschke