DEDeutsch PLPolnisch 


SZKO£A RODZENIA

Zajêcia w szkole rodzenia pozwol± Wam prze¿yæ ten piêkny okres ci±¿y bez stresu i niepokoju. Przygotujecie siê do porodu, macierzyñstwa i ojcostwa.

W SZKOLE RODZENIA OFERUJÊ NAUKÊ I POMOC:

 • jak wyposa¿yæ walizkê do szpitala
 • profesjonalne przygotowanie do porodu
 • naukê o tym jak siê zachowaæ podczas ka¿dej fazy porodu
 • naukê technik relaksacyjno-oddechowych
 • poznanie techniki naturalnego porodu
 • pomoc w prawid³owym u³o¿eniu dziecka do porodu
 • elementy æwiczeñ przygotowuj±cych cia³o kobiety do porodu
 • techniki, przy pomocy których, przysz³y Tata mo¿e pomóc przysz³ej Mamie przy porodzie
 • opiekê nad Mam± i Dzieckiem w po³ogu
 • naukê karmienia piersi±
 • opieka i komunikacja z noworodkiem

 

 

Terminy spotkañ w szkole rodzenia


Serdecznie zapraszam przysz³ych rodziców na zajêcia do mojej szko³y rodzenia w praktyce po³o¿niczej  w Kleve.

Zajêcia w szkole rodzenia s± bezp³atne, przed rozpoczeñciem kursu proszê o kontakt, gdy¿ liczba uczestników jest ograniczona.

Mobil.: 0173 46 45 919
Tel.:     02821 / 970 72 30
e-mail.: jowita.bieschke@t-online.de