DEDeutsch PLPolnisch 

Praktyka po³o¿nicza 

Serdeczanie zapraszam do praktyki po³o¿niczej, w której prowadzê miedzy innymi gimnastykê dla kobiet w ci±¿y, szko³e rodzenia oraz æwiczenia po porodzie.