DEDeutsch PLPolnisch 


POMOC W DOLEGLIWO¦CIACH CI¡¯OWYCH

W czasie ci±¿y organizm kobiety podlega przemianom, którym czêsto towarzysz± liczne dolegliwo¶ci.
Wiêkszo¶æ z nich nie powinna Ciê niepokoiæ, je¶li jednak masz jakiekolwiek w±tpliwo¶ci co do ich przyczyny, skontaktuj siê ze mn±.

 
CZÊSTE DOLEGLIWO¦CI W OKRESIE CI¡¯Y:

 • nudno¶ci i wymioty
 • zgaga
 • ¿ylaki i hemoroidy
 • skurcze ³ydek
 • rozstêpy skórne
 • czêste oddawanie moczu
 • omdlenia
 • bóle krêgos³upa
 • bezsenno¶æ
 • niedokrwisto¶æ (anemia)
 • bóle brzucha
 • up³awy
 • zaparcia