DEDeutsch PLPolnisch 


KARMIENIE PIERSI¡

Karmienie piersi± jest czym¶ znacznie wa¿niejszym ni¿ tylko zaspokojeniem g³odu. Dziecko otrzymuje przy tym du¿± dawkê matczynej mi³o¶ci i uwagi.


NAJWA¯NIEJSZE POWODY, ¯EBY KARMIÆ PIERSI¡:

  • pokarm matki zawiera wszystkie sk³adniki od¿ywcze potrzebne dziecku
  • mleko matki chroni dziecko przed wieloma chorobami, gdy¿ wraz z nim kobieta przekazuje dziecku przeciwcia³a
  • karmienie piersi± sprzyja obkurczaniu siê macicy do jej pierwotnej wielko¶ci i zmniejsza odchody po³ogowe
  • karmienie piersi± sprzyja powstawaniu wiêzi miêdzy matk± i dzieckiem
  • karmienie piersi± jest tanie i wygodne

 

Zakres porad obejmuje naukê prawid³owego przystawiania dziecka do piersi oraz rozwi±zywanie problemów laktacyjnych (karmienie mlekiem matki). Je¶li jednak bêdziesz mia³a z tym problemy, zg³o¶ siê do mnie o poradê.