DEDeutsch PLPolnisch 


OKRES PO£OGOWY

W okresie po³ogowym odwiedzê was w domu i odpowiem na pytania zwi±zane z pielêgnacj± matki i dziecka i poka¿ê jak to siê prawid³owo robi.

RODZICOM OFERUJÊ PORADY DOTYCZ¡CE PIELÊGNACJI DZIECKA:

Zakres porad obejmuje miedzy innymi:

  • pielêgnacjê pêpka,k±piel, trzymanie i noszenie noworodka
  • dobór metod pielêgnacji w zale¿no¶ci od rodzaju skóry
  • wyja¶niam w±tpliwo¶ci, które pojawiaj± siê po powrocie ze szpitala

 

PORADY PIELÊGNACYJNE DOTYCZ¡CE KOBIET W PO£OGU:

Porady pielêgnacyjne dla kobiet obejmuj±: pielêgnacjê krocza, piersi, porady laktacyjne, æwiczenia poporodowe, kontrola procesu obkurczania siê macicy, prawid³owe od¿ywianie po porodzie.

Przez okres po³ogowy poprowadzê Was profesjonalnie i bezstresowo.