DEDeutsch PLPolnisch 


OFERUJÊ

W Niemczech, ka¿da ciê¿arna kobieta ma prawo do opieki po³o¿nej od pocz±tku ci±¿y do koñca okresu po³ogowego.
U osób ubezpieczonych koszty ponosi kasa chorych.

Zakres mojej opieki obejmuje region województwa Kleve:
Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Goch.

MOIM PACJENTKOM OFERUJÊ:

  • pomoc w dolegliwo¶ciach ci±¿owych np. nudno¶ciach. Poinformujê kobietê ciê¿arn± o higienie, od¿ywianiu i zdrowym trybie ¿ycia w okresie ci±¿y
  • prowadzê szko³ê rodzenia, która przygotowuje przysz³ych rodziców do narodzin dziecka
  • w okresie po³ogowym odwiedzê was w domu i odpowiem na pytania zwi±zane z pielêgnacj± matki i dziecka
  • prowadzê gimnastykê poporodow± i zapraszam na zajêcia kobiety,które chc± odzyskaæ pe³n± sprawno¶æ i figurê po porodzie 

 

JAKIE ELEMENTY WCHODZ¡ W SK£AD PORADNICTWA ?

  • informacje, porady i opieka od okresu planowania rodziny, poprzez ci±¿ê i po³óg (okres o¶miu tygodni po porodzie)
  • przeprowadzanie regularnych badañ monitoruj±cych zdrowie ciê¿arnej i nienarodzonego jeszcze dziecka np. KTG
  • po³o¿na dokonuje pomiaru : ci¶nienia krwi, obwodu brzucha oraz badañ krwi i moczu, przez co jest monitorowany rozwój dziecka
  • ciê¿arna otrzymuje kartê ci±¿y w postaci ma³ego zeszytu, zwanego tutaj "Mutterpass", w którym zawarta jest ca³a dokumentacja i obowi±zkiem ciê¿arnej jest przedstawienie tego dokumentu przy ka¿dej wizycie