DEDeutsch PLPolnisch 


OD¯YWIANIE

Poinformujê kobietê ciê¿arn± o od¿ywianiu i zdrowym trybie ¿ycia w okresie ci±¿y, gdy¿ od¿ywianie w okresie ci±¿y jest bardzo wa¿ne, poniewa¿ teraz dbasz nie tylko o siebie ale równie¿ o dziecko, które siê w Tobie rozwija.
Wa¿ne jest, aby dostarczyæ dziecku wszystkich niezbêdnych sk³adników od¿ywczych dla jego prawid³owego rozwoju.