DEDeutsch PLPolnisch 

Formalno¶ci po narodzinach dziecka

 

Dokumenty, które s± potrzebne do zameldowania dziecka po porodzie w urzêdzie stanu cywilnego.


Dla ma³¿eñstw
:

  • Dokument zawiadamiaj±cy o narodzinach dziecka ze szpitala

  • Dowód osobisty/paszport rodziców

  • Akt urodzenia rodziców (t³umaczenie niemieckie lub druk unijny)

  • Akt ma³¿eñstwa (t³umaczenie niemieckie lub druk unijny)

 

Dla osób stanu wolnego:

  • Dowód osobisty/paszport

  • Akt urodzenia matki

  • Dokument o uznanie ojcostwa